Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Zwrot podatku z Niemiec wiąże się z wypełnieniem kilku prostych druków i ankiet, które pozwolą bez większych problemów otrzymać należne nam pieniądze. Poniżej przedstawiamy listę obowiązkowych dokumentów potrzebnych przy rozliczeniu podatku, który był płacony tam, gdzie podejmowana była przez nas praca za granicą. Dodatkowo opisujemy o czym należy pamiętać i jakie dokumenty przechowywać, by móc starać o różnego rodzaju ulgi. Dzięki temu będziemy mogli przed wyjazdem do pracy w Niemczech wszystko sobie przygotować i zapamiętać czego będziemy potrzebować po powrocie zza Odry.

Aby otrzymać komplet dokumentów, należy wypełnić formularz kontaktowy po lewej stronie, lub zadzwonić do nas pod numer telefonu znajdujący się w zakładce „kontakt”, lub przyjść bezpośrednio do naszego biura. W przypadku dokumentów, które zostaną do Państwa wysłane drogą elektroniczną, należy je samodzielnie wydrukować, wypełnić i odesłać na adres naszego biura.

Dokumenty, które należy wypełnić i przesłać do nas lub dostarczyć osobiście do biura:

 • Dane osobowe
 • Zaświadczenie EU/EWR – wydruk tego zaświadczenia powinien wyglądać następująco: stronę 1 i 2 należy wydrukować na jednej kartce (po obu jej stronach), resztę stron zaświadczenia należy wydrukować na osobnych kartkach. Na zaświadczeniu bardzo ważne jest aby wypełnić pozycje od 2 do 8. Następnie należy udać się z zaświadczeniem do Urzędu Skarbowego celem podbicia i potwierdzenia. Dokument ten poświadczyć należy zaświadczeniem o zarobkach swoich i współmałżonka za lata, których dotyczy zwrot
 • Konto bankowe w Polsce - dokument ten wymaga potwierdzenia przez placówkę bankową, w której otwarty mamy rachunek. Dokument należy także czytelnie podpisać w lewym dolnym rogu
 • Zaświadczenie o zameldowaniu – jest to dokument, który trzeba wypełnić, a następnie podbić w Urzędzie Miasta w miejscu zamieszkania w wydziale meldunkowym
 • Umowa – sporządzona w 2 identycznie brzmiących egzemplarzach, które należy wypełnić i czytelnie podpisać
 • Pełnomocnictwo – jest to dokument, który czytelnie podpisujemy w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach w pozycji Steuerpflichtige(r) oraz Unterschrift Kontoinhaber. Czytelny podpis  współmałżonka powinien znaleźć się w pozycji Ehegatte(n)
 • Deklaracja podatkowa ESt - należy ją czytelnie podpisać w polu Unterschrift, w lewym dolnym rogu,  wraz ze współmałżonkiem

Dokumenty, dzięki którym będzie można się starać o dodatkowe ulgi:

 • Poświadczenie o nauce i kształceniu - jest to dokument, który wypełnia i podbija się w szkole. Dotyczy on dzieci kształcących się w wieku od 18 do 25 lat za rok 2007, natomiast za rok 2005 i 2006 dotyczy dzieci do 27 roku życia
 • Zasiłek na dzieci - dokument, który potwierdza się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS). Każdy z rodziców, wypełnia go na osobnym druku
 • Poświadczenie przeprowadzonych napraw/inspekcji - jest do dokument, który potwierdza się u mechanika. Dotyczy on napraw i przeglądów pojazdu, użytkowanego przez osobę pracującą w Niemczech. Więcej informacji dotyczących wypełnienia danego dokumentu można uzyskać od naszych konsultantów.
 • Oświadczenie o użyczeniu samochodu - dokument ten wypełnia się w przypadku, gdy klient nie posiadał pojazdu w rozliczanym roku podatkowym. Dokument wypełniają osoba ubiegająca się o zwrot podatku z Niemiec, a także właściciel pojazdu. Do tego dokumentu należy dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 • Zaświadczenie o pracodawcy - jest to dokument, który wypełnia się i podbija w miejscu, gdzie podejmowana jest praca w Niemczech dokument. Dokument ten wypełnia się w przypadku gdy praca podejmowana była w więcej niż jednym miejscu w rozliczanym roku. Na dokumencie wyszczególnia się miejsce i okresy pracy

Do wniosku dotyczącego zwrotu podatku należy dołączyć:

 • oryginały kart podatkowych lohnsteuerkarte lub lohnsteuerbescheinigung
 • kserokopię dowodu osobistego
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, który był własnością klienta w roku rozliczeniowym
 • faktury za benzynę lub bilety
 • kserokopię książki serwisowej samochodu własnego lub użyczonego
 • kserokopię zameldowania i wymeldowania z terenu Niemiec
 • kserokopię pierwszej decyzji emerytalnej lub rentowej wraz z tłumaczeniem przysięgłym


Należy pamiętać, że aby zwrot podatku z Niemiec był możliwy, wszystkie dokumenty, które wymagane są do jego uzyskania muszą być przetłumaczone z języka polskiego na język niemiecki. Tłumaczenia można dokonać również za pośrednictwem naszego biura. Dotyczy to tych dokumentów, które nie zostały wydane przez nasze biuro.

Bardzo ważne jest, aby przed wysłaniem oryginalnych dokumentów do naszego biura sporządzić ich dodatkowe kopie i zachować je dla siebie, dla poświadczenia oryginalności dokumentów.

 • Działania: